Đoản văn đam mỹ ta thích

ready…..

get set ……

gooooooooo ……..

các đoản văn từ các nhà

Nhà Ngân Tĩnh Lộ
.
.

jq từ một cái bánh kếp tàu – yểm diện nhi độn mã giáp quan
.
.

oh my oa oa oa oa – đoản nì khúc cuối hơi bị xàm nhẹ nhưng cũng dễ thương nên ta
.
.

vòng tròn đồng tâm – ngọt , chút ngược nhẹ , he

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s